Miras Hukuku

Büromuz Miras Hukuku çalışmalarında öncelikle büromuz ortağı Av.Arb.Manolya Balaban Evirgen’in yüksek lisans tezinin konusunu oluşturan muris muvazaası konusunda uzman olup bunun dışında ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası, Veraset Davası, Terekenin taksimi davası, Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları, Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları, Miras sözleşmesinden doğan davalar, Tenkis davası, Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası, Miras sebebiyle istihkak davası, Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası, Mirasın reddine dair davalar alanında faaliyetini sürdürmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

  • Vasiyetname Hazırlanması,
  • Veraset ilamı alınması,
  • Vasiyetnamenin iptali,
  • Tenkis davası açılması,
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
  • Mirasın reddi davası açılması,
  • Muris muvazaası davaları açılması,

Yol Tarifi